اخذ اقامت ترکیه برای افراد زیر 18 سال با یکی از شرایط زیر والدین درترکیه میتوانند اقدام به دریافت اقامت نمایند افراد زیر 18 سال درترکیه کودک محسوبمیشوند وبرای اقامتش مهم است که پدر ومادرش چه کسی هست و رضایت پدر ومادر الزامی است

اگر پدر ومادر هر دو بخوان اقامت بگیرن فقط برگه ولادت یعنی ترجمه شناسنامه فرزند ضروری است وکفایت میکند و گر یکی از اولیا فقط قصد اقامت داشته باشد در این حالت رضایت طرفی که قصد اقامت در ترکیه را ندارد باید بصورت رسمی رضایتنامه ترجمه شودو مهر برجسته سفارت رو داشته باشد.و رضایت خود را مبنی بر زندگی فرزند در خارج ازکشور در رضایتنامه قید نماییدواگر پدر ومادر طلاق گرفته اند طرفی که در ترکیه اقامت خواهد داشت باید مدرک مستند ترجمه رسمی شده از دادگاه ایران ممهور به مهر برجسته سفارت دال بر حضانت فرزند را داشته باشد

اگر یکی از والدین فوت کرده باشد باید مدرک مستند رسمی و ترجمه شده مبنی بر فوت طرف دیگر را بهمراه داشته باشد واگر کودک به تنهایی بخواهد در ترکیه اقامت داشته باشد باید رضایت ترجمه شده پدر ومادر مبنی بر اقامت فرزندشان در ترکیه را ارایه دهندوضمنا فردی درترکیه نیز کفایت این کودک رابپذیرد.

درکل برای اقامت افراد زیر 18 سال درترکیه باید ثابت بشودپدرومادرش کیست وهمچنین رضایت طرفین نیز باشدو ازآنجایی که در پاسپورت نام مادر نیست بنابراین سندی باید موجود باشد که مادر این کودک چه کسی است که بهترینش از طریق سند ازدواج بصورت ترجمه رسمی شده میباشد