05382565861
Cumhuriyet Mahallesi، 34515 Esenyurt/İstanbul
info@turkiyeplus.com

اقامت دایم

اجازه اقامت بلند مدت(دایم)

اقامت کشورترکیه امروزه بین ایرانیان بسیار طرفدار دارد  وباید بدانیم هیچ کشوری به کسی درابتدا اقامت دایم نمی دهد برای اخذ اقامت دایم ترکیه ایتدا باید اقامت موقت ترکیه رو گرفت وپس ازچندسال تمدید کردن اقامت موقت برای اقامت دایم ترکیه اقدام کرد.که از چند روش میشه اقامت موقت را تبدیل به اقامت بلندمدت یاهمون دایم کرد .البته ترکیه قوانین جدیدی را وضع کرده که شما پس از ورود به ترکیه نیز میتوانید اقامت دایم و پاسپورت ترکیه را دریافت کنید.

روشهای دریافت اقامت دایم به روش های مختلف به شرح ذیل میباشد:

 1.اقامت از طریق سرمایه گذاری :

اقامت از طریق سرمایه گذاری وثبت شرکت به تنهایی به شما اجازه اقامت دایم نمیدهد0 باید بدانید که پس از  باثبت شرکت به شما اجازه کار داده خواهد شد وسپس بااخذ اقامت یک ساله موقت و تمدید سالیانه آن میتوانیدپس از 4 سال اقامت دایم اخذ نمایید.

2. اقامت از طریق ازدواج :

ازطریق ازدواج با یک شهروند ترکیه ای میتوان جهت اقامت دایم ترکیه بعداز 3 الی 5 سال اقدام کردولی باید درنظر داشته باشید که ازدواج بصورت واقعی باشد نه صوری وهمچنین با فردی که ازدواج میکنید نباید پناهنده ترکیه باشد درضمن طی این 5سال اقامت موقت از طریق ازدواج، پلیس درحال تحقیق برای ثابت کردن ازدواج صوری یا غیر صوری شما میباشد.

دریافت پاسپورت ترکیه
ازدواج در ترکیه

3. اقامت از طریق کار:

برای دریافت ویزای کاری ابتدا باید یک شرکت ترکیه ای ثبت شده درترکیه ازشما دعوت به کار بکند وبه تخصص شما نیاز داشته باشدوبرای شخص متقاضی از وزارت کار کشورترکیه درخواست اجازه کار نمایندولی درنظر داشته باشید که شرکتهای ترکیه ای زمانی میتوانن ازشما دعوت به همکاری کنند که هیچ فردی باپاسپورت ترکیه ای بیکار درزمینه مهارت شخص متقاضی نباشدپس از استخدام اقامت یکساله به شما داده میشه کمیتوانید هرساله آن را تمدید کنید بعداز 5 سال هم افامت موقت به اقامت دایم ترکیه تبدیل خواهد شد.

اجازه کار و دریافت اقامت دایم ترکیه

4.اقامت از طریق خرید ملک با 2 روش:

الف :

با خرید ملک درترکیه میتوانید اقامت یکساله بگیرید و پس از 5 الی 8 سال تمدید این اقامت شما میتوانید برای اقامت دایم اقدام نمایید تمدید اقامت موقت ودر انتها اخذ اقامت دایم ترکیه شامل شرایط خاصی میباشد که یکیش 8 سال اقامت درترکیه و 180 روز بیشتر نباید از ترکیه خارج شده باشد،بدوت دریافت کمک اجتماعی در 3 سال ،درامد مکفی ومستمر برای تدوام وحفظ زندگی خود وخانواده اش، بیمعه معتبر ( برای متقاضیان زیر 65 سال و بچه های زیر 18 سال) عدم تهدید عمومی مهمترین واصلی ترین نکته دراخذ اقامت دایم توانایی درتمدید اقامت موقت است که بر اثر سهل انگاری ویا عدم ارایه اطلاعات کافی توسط مشاوران منجر به هدر شدن زمان وهزینه متقاضیان میشود.

ب:

خرید ملک یا سرمایه گذاری به مبلغ 250 هزار دلار:باخرید ملک به مبلغ 250 هزار دلار شما میتونید شهروندی ترکیه رو دریافت نمایید. مدارک لازم برای اعطای سند قطعی شامل پاسپورت ترجمه شده رسمی ،4 قطعه عکس ،ورگی نومراسی ،هزینه مربوط به سند که توسط خریدارپرداخت میشودکه با توجه به قیمت ملک ونوع پروژه متفاوت هست ،وهزینه مترجم رسمی ،ضمنا هزینه های مالیاتی ملک برای خارجیان حذف شده است .پس از دریافت سند یا تاپومیتوانید درخواست اقامت رو بدید.همچنین شرط ایجاد اشتغال برای 100 شهروند ترک جهت دریافت حق شهروندی ترکیه به 50 نفر تغییر کرد،وبرای دریافت امتیاز شهروندی درترکیه میزان حداقل سپرده گذاری سه ساله در بانکهای کشور از 3 میلیون دلار به 500 هزاردلارکاهش یافت.

پاسپورت ترکیه

4+

سال

700+

کارت اقامت

sukulent fiyat sukulent saksı sukulent fiyatları duvar saksısı sukulent satın al Boyler Serpantin Tamiri Boyler Tamiri Boyler Servisi