تغییرهزینه انتقال سند در ترکیه درسال 2020افزایشی میباشد طبق قانون ترکیه هزینه انتقال سند همیشه 4 درصد از ارزش ملک بوده است اما دولت ترکیه جهت افزایش رونق در خرید وفروش ملک در طی چندین سال گذشته یک درصد تخفیف میداد که این تخفیف لحاظ شده تا آخر سال 2019 تمدید شد واعمال شد

اما هزینه انتقال سند درترکیه درسال 2020 دراداره اسناد از 3 درصد بایک درصد افزایش به 4 درصد ارزش کل ملک تغییر کرد بعنوان مثال در صورت خرید ملک به ارزش 500 هزار لیر باید مبلغ 20 هزار لیر بابت انتقال سند به حساب اداره اسناد واریز گردد

ضمنا پرداخت این مبلغ بصورت توافقی از طرف فروشنده وخریدار به اداره اسناد پرداخت میگرددهزینه انتقال سند به میزان 4 درصد ازمبلغ ارزش ملک که 2درصد آن را فروشنده و 2 درصد مابقی را خریدار پرداخت میکند ضمنا جهت جلوگیری از سو استفاده قانونی در پرداخت مالیاتهای مربوط به انتقال مالکیت ملک قیمت فروش نمی تواند از قیمت ارزش گذاری شده شهرداری پایین تر باشد.