شرایطی برای اشتغال پزشکان خارجی درترکیه درزمینه تخصصهای مختلف  در مراکز وکلینیک های خصوصی درسال 2017 تصویب گردیده است  شغل پزشکی برای اتباع خارجی درترکیه غیرمجاز بوداما اکنون در برخی رشته ها وتخصصها جهت همکاری با مراکز بهداشتی وسلامت ترکیه موظف به دریافت مجوزدر زمینه  کار پزشکی هستید

جهت دریافت مجوز ابتدا باید ورود به ترکیه داشته باشین واقامت یکساله کوتاه مدت اخذ کنید وسپس مراکزی که نیاز به تخصص شمادارند را پیدا کنیددرخواست خود را به وزارت بهداشت بدهید وهمچنین مدارک مورد نیاز شامل برگه ای که نشان دهنده مدارک وتخصص فرد وسند ی که نشان دهنده عدم وجودمنع قانونی فرد از سوی وزارت بهداشت وسفارت کشورباشدراباید تهیه ومدرک خود رامعادل سازی کنید و این مدرک باید توسط وزارت بهداشت تایید شده باشدودرآزمون زبان ترکی باید حداقل نمره 8را بگیریدو قراردادبین شخص وموسسه ای که قصد کار درآن دارد.ضمنا پروسه اجازه اخذ کار حداقل 3ماه زمان میبرد وپس از اخذ اجازه کار واقامت کاری همسر وفرزندان زیر18سال نیز می توانند از این اقامت برخوردارشونداین قانون صرفا برای پزشکان میباشد وشامل داروسازان ودامپزشکان ودندانپزشکان نمیباشد.

ضمنا پرستاران نیز میتوانند اجازه کار بگیرند اما در مشاغلی مانند دندانپزشکی ومامایی وداروسازی هنوز ممنوعیت شغلی ادامه داردوفعالیت در این رشته ها برای اتباع خارجی ممنوع میباشداما دستیارمامایی ودستیار کارکنان بهداشتی میتوانند مجوز کار بگیرند.

اگر پزشک از دانشگاه ترکیه فارغ التحصیل شده باشد مدارک ذیل را جهت مجوز اولیه باید داشته باشد: تقاضای مدیر مسئول تقاضای مجوز پزشک قراردادامضاءشده بین پزشک وموسسه مربوطه وکپی واصل پاسپورت وکپی کارت اقامت وعکس وآدرس محل سکونت

حقوقهای پرداختی درمقایسه بادرآمدهای پزشکان درایران قابل مقایسه نیست وانتظاردرآمدهای بالا نباید داشت